Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

 1. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność i dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową https://luxuryaptdarlowo.com/ i korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie.
 2. Dane Osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO.

2. Dane administratora danych i dostawcy usług

 1. Administratorem danych związanych z funkcjonowaniem Strony jest spółka Robinski & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-931, ul. Poselska 13A , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000728755, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie, posiadająca nr NIP 5272849189
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
  • Korespondencyjnie, na adres wskazany powyżej.
  • Pocztą elektroniczną wysłaną na adres apt54@robinski.com

3. Definicje

3.1. Pojęcia używane w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator, my – podmiot wskazany w punkcie 2.1. niniejszej Polityki,
 2. Polityka – niniejszy dokument wraz z jego aktualizacjami
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Strona – strona internetowa pod adresem https://luxuryaptdarlowo.com/
 5. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę w tym także osoba korzystająca z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie,

3.2. W zakresie nie uregulowanym odmiennie, niniejsza polityka prywatności posługuje się pojęciami, których definicje zostały określone w RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony

 1. Korzystanie ze Strony nie wymaga, co do zasady, podawania żadnych danych osobowych. Niemniej, kiedy odwiedzacie Państwo naszą Stronę, Państwa przeglądarka internetowa kieruje do serwera zapytanie. Z tym zapytaniem związane są pewne informacje, które przechowywane są w plikach logów serwera. Mogą one obejmować:
  • datę i czas Państwa odwiedzin na Stronie,
  • rodzaj Państwa przeglądarki,
  • ustawienia Państwa przeglądarki;
  • system operacyjny zainstalowany na urządzeniu, z którego Państwo odwiedzacie Stronę;
  • adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do Strony (tzw. Referrer);
  • adres IP z jakiego łączycie się Państwo ze Stroną;
  • inne podobne informacje, które służą do zabezpieczenia Strony przed atakami hakerskimi.
 2. Administrator nie przeprowadza analizy zgromadzonych w dziennikach logów danych w celu identyfikacji jej użytkowników. Administrator nie zabiega w żaden inny sposób o bezpośrednią identyfikację Użytkowników Strony, a dane zgromadzone w dziennikach logów oraz inne dane, które Administrator otrzymał od Użytkowników, są przechowywane oddzielnie od siebie.
 3. Administrator wykorzystuje dane zgromadzone w dziennikach logów do:
  • zapewnienia technicznej możliwości korzystania oraz poprawnego wyświetlania Strony;
  • optymalizacji Strony;
  • zapewnienia stałego i długotrwałego funkcjonowania Strony.
 4. Podstawą prawną przetwarzania opisanych wyżej danych jest uzasadniony interes Administratora, oparty o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 5. Dane te usuwane są jak tylko osiągnięty zostanie cel, dla którego zostały zgromadzone. [ALBO] dane zgromadzone w celu zapewnienia technicznej możliwości korzystania oraz poprawnego wyświetlania strony usuwane są w momencie zakończenia sesji przeglądarki.
 6. Udostępnienie danych wyżej wskazanych danych nie jest objęte wymogami ustawowymi lub umownymi. Dane te są jednak niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania Strony. Konsekwencją ich nieudostępnienia może być brak możliwości korzystania ze Strony bądź niektórych jej funkcjonalności.

5. Korzystanie z formularzy na stronie.

5.1. Ogólny formularz kontaktowy

Aby zapewnić użytkownikom Strony możliwość szybkiego, elektronicznego kontaktu z Administratorem, na Stronie znajduje się formularz kontaktowy oraz adres mailowy Administratora.

5.1.1. Zakres zbieranych danych

W przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem ogólnego formularza kontaktowego bądź wskazanego adresu mailowego, gromadzimy następujące dane osobowe:

 • adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby wysyłającej zapytanie lub numer telefonu (w zależności od tego, które dane zostaną podane);
 • imię i nazwisko wskazane w formularzu lub w polu danych nadawcy wiadomości,
 • powiązaną z powyższymi danymi treść zapytania w tym jej temat i ewentualne inne dane podane przez osobę wysyłającą zapytanie.

5.1.2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, oparty o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na prawie do prowadzenia korespondencji z podmiotami korzystającymi bądź też zainteresowanymi jego usługami i produktami.
W przypadku gdy zapytanie ma na celu zawarcie umowy albo związane jest z umową już zawartą, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
W przypadku wyrażenia przez osobę wysyłającą zapytanie zgody na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych, jej dane będą ponadto przesyłane w celu przekazywania jej informacji handlowych obejmujących materiały marketingowe Administratora lub podmiotów trzecich – w zależności od zakresu wyrażonej zgody. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest zgoda wyrażona przez Użytkownika, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.1.3. Okres przechowywania

Dane przekazane za pomocą formularza ogólnego, usuwane są jest jak tylko osiągnięty zostanie cel, w jakim zostały zebrane. Zazwyczaj jest to wtedy, gdy została udzielona odpowiedź na zapytanie bądź sprawa będąca jego przedmiotem została zamknięta, chyba że Administrator przystąpi lub będzie uprawniony do przetwarzania tych danych na innej podstawie (np. w związku z zawartą umową). Dane są przy tym przetwarzane nie dłużej niż do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W celach marketingowych dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

5.1.4. Konieczność udostępnienia danych

Udostępnienie wyżej wskazanych danych nie jest objęte wymogami ustawowymi lub umownymi. Konsekwencją ich nieudostępnienia może być brak możliwości udzielenia przez Administratora odpowiedzi bądź dalszego prowadzenia korespondencji elektronicznej w danej sprawie.

5.2. Zapytanie dotyczące poszczególnych lokali

5.2.1. Zakres zbieranych danych

W przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dotyczącego konkretnego lokalu, gromadzimy następujące dane osobowe:

 • adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby wysyłającej zapytanie lub numer telefonu (w zależności od tego, które dane zostaną podane);
 • numer lokalu którego dotyczy zapytanie,
 • imię i nazwisko wskazane w formularzu,
 • powiązaną z powyższymi danymi treść zapytania w tym jej temat i ewentualne inne dane podane przez osobę wysyłającą zapytanie.

5.2.2. Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, oparty o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na prawie do prowadzenia korespondencji z podmiotami korzystającymi bądź też zainteresowanymi jego usługami i produktami.
W przypadku skorzystania z formularza dotyczącego konkretnego lokalu dane wprowadzane są ponadto do informatycznego systemu sprzedażowego, i przypisane do określonego lokalu, w celach związanych z monitorowaniem zainteresowania poszczególnymi lokalami oraz zakresu pytań ich dotyczących co pozwala nam na dostosowanie i modyfikowanie naszej oferty w zależności od potrzeb naszych potencjalnych klientów, a co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane są w tym celu przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W przypadku gdy zapytanie ma na celu zawarcie umowy albo związane jest z umową już zawartą, pod-stawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
W przypadku wyrażenia przez osobę wysyłającą zapytanie zgody na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych, jej dane będą ponadto przesyłane w celu przekazywania jej informacji handlowych obejmujących materiały marketingowe Administratora lub podmiotów trzecich – w zależności od zakresu wyrażonej zgody, przy czym w takim przypadku kierowana do Użytkownika oferta będzie profilowana pod kątem zainteresowania konkretnym lokalem. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest zgoda wyrażona przez Użytkownika, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.2.3. Okres przechowywania danych

Dane przekazane za pomocą formularza dotyczącego poszczególnych lokali, usuwane są z chwilą zakończenia procesu sprzedaży danego lokalu, przy czym nie są przechowywane dłużej niż do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W celach marketingowych dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6. Ciasteczka („cookies”).

6.1. Informacje ogólne

Na naszej Stronie wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”). Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na komputerze Użytkownika. Ich celem jest zoptymalizowanie naszej obecności w sieci i naszej oferty. W większości są to tzw. „cookies sesyjne”, co oznacza że po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Niektóre ciasteczka generują informacje, pozwalające na automatyczne rozpoznawanie osób odwiedzających nasza Stronę. Jest to możliwe, ponieważ ciasteczka zwierają adres IP Użytkowników. Informacja uzyskana w ten sposób pozwala na zoptymalizowanie i ułatwienie Użytkownikom dostępu do naszej Strony. Tzw. „cookies trwałe” są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

Na naszej stronie stosujemy także cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Mają one na celu mierzenie i analizowanie interakcji użytkowników z naszą stroną oraz ze stronami podmiotów trzecich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 6.3 poniżej.

6.2. Rodzaje ciasteczek znajdujących się na stronie

6.2.1. Ciasteczka na stronie

6.2.2. Technologie podmiotów trzecich

Na naszej Stronie znajdują się osadzone technologie, w tym przyciski, aplikacje i odesłania do usług podmiotów trzecich, tj:

 • Google Analytics,
 • Google Ads
 • Piksel Meta

Google Analytics: Jest to technologia dostarczana przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia – dalej „Google”). Gromadzi ona własne pliki cookie, związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami Użytkownika w witrynie lub aplikacji, by mierzyć i raportować statystyki interakcji Użytkowników z witrynami i aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. W ramach Google Analytics korzystamy m.in. z raportów demograficznych i zainteresowań. Informacje, do jakich mamy dostęp to w szczególności zanonimizowane informacje o przedziale wieku Użytkowników, ich płci, przybliżonej lokalizacji – ograniczonej do miejscowości, zainteresowaniach -określonych na podstawie aktywności w sieci. Google Analytics nie gromadzi danych pozwalających na identyfikacje użytkowników. Stosujemy anonimizację adresu IP. W ramach tej procedury adres IP jest skracany przed przekazaniem do serwera Google.
Usługa Google Anaytics może zostać zablokowana, poprzez instalację dodatku do przeglądarki udostępnionego przez Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych w ramach Google Analytics, można znaleźć w wyjaśnieniach Google dostępnych na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads: korzystamy również z narzędzi marketingowych Google Ads, dostarczanych przez Google. Są one wykorzystywane do dostosowywania reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi na Stronie i ograniczenia liczby wyświetlanych reklam, a także pomiaru skuteczności naszej kampanii. Wykorzystujemy je do gromadzenia danych o aktywności użytkownika na naszej Stronie oraz w witrynach podmiotów i w serwisach internetowych, w których wyświetlamy reklamy. Przy okazji odwiedzin Strony zapisywany jest w Państwa urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. W oparciu o to narzędzie nie gromadzimy danych pozwalających ma Państwa identyfikację.
Dane te mogą być jednak przetwarzanie dalej przez Google w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Wówczas, jeżeli będziecie Państwo zalogowani w serwisie Google podczas wizyty na naszej Stronie, Google wykorzysta Państwa dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach.
Jako administrator Strony nie mamy wpływu na sposób w jaki Google wykorzystuje te informacje. Można jednak dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony można wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych w ramach Google Analytics, można znaleźć w wyjaśnieniach Google dostępnych na stronie: https://policies.google.com/privacy .

Piksel Meta: to narzędzie analityczne dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited – dalej ”Meta”). Jest to fragment kodu umieszczony na naszej Stronie, który pomaga nam analizować i mierzyć skuteczność naszych reklam w mediach społecznościowych należących do Meta, na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na naszej Stronie, po obejrzeniu naszej reklamy np. na Facebooku. Informacje zbierane przez nas za pomocą Pixela Meta nie pozwalają nam na identyfikację Użytkowników. Wiemy jedynie, jakie działania zostały przez nich podjęte w ramach naszej strony.
Meta może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkownikach, zebranymi w ramach korzystania przez nich z serwisów Meta. Takie działania Meta nie są zależne od nas. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania przez Meta tych informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Działanie Pixela Meta może być dezaktywowane w ramach ustawień plików cookies, jak to opisano w punkcie 6.3. poniżej.

6.3. Kontrola ciasteczek

6.3.1. Kontrola ciasteczek w przeglądarce

Przeglądarki umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej Strony będzie nadal możliwe, jednak nie wszystkie funkcjonalności Strony mogą być dostępne. Szczegółowe instrukcje zablokowania odbierania plików cookies można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies
 • Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge- browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

6.3.2. Kontrola ciasteczek z poziomu strony

Nasza strona korzysta z narzędzia pozwalającego na zarządzanie przechowywaniem ciasteczek, dostarczanego przez …………………………………… . Przy odwiedzinach na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywany jest dodatkowy plik cookie zapamiętujący zadeklarowane ustawienia oraz udzielone i wycofane zgody dotyczące ciasteczek. Plik ten może zostać usunięty na takich samych zasadach jak inne pliki cookie. Podstawa do korzystania przez nas z informacji zawartych w zadeklarowanych ustawieniach dotyczących cookies są przepisy prawa nakładające obowiązek uzyskania zgody na korzystanie z cookies (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 173 ustawy prawo telekomunikacyjne).

7. Portale społecznościowe i odesłania do stron podmiotów trzecich

7.1. Wtyczki

Na naszej Stronie używane są wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe: Facebook i LinkedIn. W przypadku wyświetlenia Strony zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych, a ich administrator otrzyma informację, że przeglądarka wyświetliła Stronę, niezależnie od tego czy posiadacie Państwo profil w danym portalu społecznościowym. Taka informacja (wraz z adresem IP z którego nastąpiło logowanie) jest przesyłana bezpośrednio do serwera danego serwisu społecznościowego. W przypadku zalogowania do jednego z serwisów społecznościowych, serwis ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do Państwa profilu.
W razie skorzystania z przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, informacja taka również zostanie przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy. Może ona także zostać opublikowana w danym serwisie społecznościowym i być widoczna dla osób trzecich.
Takie przetwarzanie jest dokonywane bezpośrednio przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych na tych serwisach zawarte są w politykach prywatności ich administratorów.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, przed wizytą na Stronie należy wylogować z tego serwisu. Można także uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

7.2. Profile firmowe na portalach społecznościowych.

Administrator posiada także swoje profile firmowe na serwisie Facebook oraz Instagram. Jako administrator profili firmowych jesteśmy również Administratorem danych osobowych osób korzystających z nich oraz komunikujących się z nami za ich pomocą, lub z pomocą powiązanych z nimi komunikatorów (jak Messenger). Dane pozyskiwane za pośrednictwem wtyczek społecznościowych na stronie oraz profili firmowych są przez nas przetwarzane przez w celach marketingowych, w tym w celu promowania naszej marki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i jednocześnie podstawę prawna przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nas w ramach naszych profili firmowych w mediach społecznościowych można znaleźć pod adresem:
• https://www.facebook.com/apartmanet.penthouse.54/
• https://www.instagram.com/seaviewpenthouse

7.3. Zewnętrzne linki

Na naszych stronach znajdują się odesłania do stron zewnętrznych podmiotów w tym:
• https://www.facebook.com/apartmanet.penthouse.54/
• https://www.instagram.com/seaviewpenthouse

8. Odbiorcy danych

Gromadzone przez Administratora dane mogą być udostępniane innym podmiotom tylko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z RODO.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione również organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, administracji podatkowej i celnej oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
Możemy również udostępniać dane podmiotom, które świadczą dla nas usługi związane z działaniem strony, lub usługi związane z obsługą procesów sprzedażowych i marketingowych związanych z działaniem strony w tym usługi administracyjne, hostingowe, informatyczne. W powyższych celach dane mogą być także przekazywane spółkom wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej co Administrator. Udostępnianie danych w takich przypadkach odbywa się na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
Państwa dane mogą otrzymywać pracownicy Administratora lub podmiotów opisanych powyżej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Dane dotyczące użytkowników nie są przez nas przekazywane do państw spoza obszaru EOG, z wyłączeniem przypadków udostępnienia ich podmiotom świadczącym usługi lub prowadzącym portale społecznościowe, o których mowa w punktach 6 i 7 niniejszej Polityki. W przypadkach takich dane są przekazywane pod warunkiem, zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że w państwach docelowych obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

9. Profilowanie

Dane osobowe osób korzystających ze strony lub kontaktujących się z Administratorem nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przypadków profilowania informacji marketingowych w zakresie wskazanym w punkcie 5.2.2.

10. Prawa osób których dane dotyczą.

 1. Użytkownikom Strony przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych.
 2. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.
 3. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 4. W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkowników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.
 6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownikom przysługuje prawo otrzymania danych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te użytkownik może przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Może też, jeśli będzie to technicznie możliwe, żądać by zostały one przez nas bezpośrednio przesłane innemu administratorowi.
 8. Uprawnienia o których mowa powyżej można wykonywać przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: apt54@robinski.com
 9. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155)

11. Zakres zastosowania i zmiany polityki prywatności

 1. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania ze Strony.
 2. Niniejszy dokument nie odnosi się do stron innych dostawców usług, do których na naszej stronie mogą zostać zamieszczone odesłania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych podmiotów nie związane z naszą stroną.
 3. Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, stosownie do zmian dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych związanych z funkcjonowaniem naszych stron internetowych. Ostatnia zmiana niniejszej Polityki miała miejsce 3.08.2023r.